Explore the Skye Ecomuseum

Do bheatha dhan dùthaich

Druim nan Linntean - ridge of ages - is the Skye Ecomuseum. Our museum without walls is in the north east of Skye in the crofting community of Staffin - An Taobh Sear in Gaelic.


You may already recognise our most famous landmarks like the Old Man of Stòrr, Quiraing and Kilt Rock.

Explore Staffin
to find out more about what there is to see and do in this outstanding area. Trobhad!

Fàilte oirbh, a chàirdean, gu imleag na cruinne, farsaingeachd sùla, lom-chlaisneachd cluaise, suathadh caomh na còinnich.

Fuirichibh, èistibh, faicibh mìltean de bheanntan mu ur coinneamh, gu greannmhot
ag èiridh, ceumannan air am faod sibh a dhol gu lochan is uillt gu stùcan àrda bideanach’s gu bearraidhean iomallach.

Thigibh tro na colbhan fairichibh coibhneas na mòintich. Cioinneach chaoin an Taobh Sear.

Far a bheil sinn
Getting Here
Get Directions

Get Directions

map-filter-button
Interactive Map

Use the toggles below to explore our An Toabh Sear interactive map to viewour 12 sites and learn more about Staffin.

Places to see
Staffin Stories
Instagram Feed instagram
#Staffin#Skye#Dinosaurfootprintsskyeecomuseum#druimnanlinntean
@druimnanlinntean
Chionn dreis tha e a
Sgùrr a' Mhadaidh Ru
'S math a rinn sibh
Tha i a’ cur an t-sn
🚧'S e obair latha tò
Sùil na Bràthan - àm
Moran taing don h-ui
Cuibheall-shnìomha •
Our Partners